BudaClean.hu
TORK
       
tork
Szolgáltatásaink
Rólunk
Hírleveleink
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Akikkel sikeresen együttműködünk.
BudaClean

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

Hozzájárulok, hogy a Buda Clean Kft. (továbbiakban Társaság)  mint adatkezelo az általam megadott személyes adataimat jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való elozetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfeleloen, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én elozetes hozzájárulásommal adhatja át.
A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél nem küldheto. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem az info kukac budaclean.hu e-mail címre,
illetve a 1112 Budapest, Repülotéri út 6. postai címre is.
A Társaság (mint adatkezelo) neve, címe (Buda Clean Kft. , 06-1-3193125,
info kukac budaclean.hu, www.budaclean.hu,
postai elérhetoség:1112 Budapest, Repülotéri út 6.)
Az adatkezelés célja: érdeklodokkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.
A kezelt adatok köre:

 1. Név
 2. e-mail cím
 3. Lakhely

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás idotartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevo közremuködoi és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.
Adatfeldolgozó:(név, elérhetoség, tevékenységi kör)
A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.
A személyes adataimmal kapcsolatban

 1. az adatkezelésrol tájékoztatást kérhetek,
 2. kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 3. tiltakozhatokaz adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását
  (a kötelezo adatkezelés kivételével) valamint
 4. bíróság elott jogorvoslattal élhetek, továbbá
 5. a felügyelo hatóságnál panaszt tehetek(https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html),illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

Felügyelo Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 2. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 3. Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 4. E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap:https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per –választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék elott is megindítható.
Mielott a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

 1. adataimról,
 2. azok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 4. idotartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen idotartam meghatározásának szempontjairól,
 5. az adatfeldolgozó nevérol, címérol és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol,
 6. adatvédelmi incidensek körülményeirol, hatásairól és az elhárításukra valamint megelozésükre tett intézkedéseinkrol, továbbá
 7. személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérol.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb ido alatt, 15 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közértheto formábanírásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
További információkaz adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján budaclean.hu található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: http://www.budaclean.hu/adatkezelesi.htm

A személyes adatok kezelése tekintetében a fobb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésérol szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvérol szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

BudaClean

Buda Clean Kft. - Márkafüggetlen higiéniai kis- és nagykereskedés
iroda / raktár: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6. (Vasvári Pál Ipari Park)    tel/fax: (+36-1) 319-3125   mobil: (+36-70) 935-8430,  (+36-70) 935-8431
levelezési cím: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6.  e-mail: info kukac budaclean.hu